CellHesion® 200

Pro testování jediné cílové síly

CellHesion® 200 je integrovaný systém pro měření interakcí buňka-buňka a buňka-substrát. Systém lze také použít ke kvantifikaci buněčné elasticity a buněčné odezvy na vnější mechanickou zátěž nebo lze mapovat i tkáně.

Adheze

Zkoumejte jednotlivé molekuly, organoidy, živé buňky a tkáně. Kvantifikujte buněčnou odezvu na mechanické namáhání a proveďte viskoelastické experimenty.

Inovace

Pokročilá optická integrace

Současné použití s ​​konfokální mikroskopií, epifluorescencí a technikami s vysokým rozlišením.


Mechanobiologie

Studujte živé buňky v jejich přirozeném prostředí

Pro testování síly na jedné buňce, charakterizaci interakcí buňka-buňka nebo buňka-substrát a zkoumání buněčné odezvy, dějů binding-unbinding a tvorba vazby.

Schéma ukazuje živou buňku, která je lokálně testována za pomocí cantileveru pro měření mechanické odezvy (indentace) na vnější sílu, aby se kvantifikovala buněčná elasticita a tuhost.

Kvantitativní výsledky v buněčné/tkáňové mechanice a buněčné adhezi

Je kladen důraz na kvalitu dat silové spektroskopie. Zásadní je nejnižší úroveň elektronického šumu a nejpevnější mechanická konstrukce. Nejvyšší přesnost a stabilitu přístroje zajišťují integrované senzory polohy s mimořádným výkonem. Pro minimalizaci driftu je konstrukce systému symetrická.

Pro detekci nejmenších odchylek v silokřivkách JPK zlepšila citlivost a zvýšila šířku detekčního pásma, tak aby nedošlo ke zvýšení šumu. Vysoká vzorkovací frekvence a prakticky neomezený počet datových bodů na křivku síly doplňují tento jedinečný přístroj.

Princip fungování adheze buňka-buňka

1. Jedna živá buňka je chemicky navázána na cantilever (např. přes fibronektin). Navázání lze na zařízení opticky zkontrolovat.

2. Tato buňka se přivede definovanou silou do kontaktu s vazebným cílem (molekulární vrstva, specifický povrch, jednotlivá buňka, konfluentní monovrstva) na substrátu (sklíčko, krycí sklíčko nebo Petriho miska).

3. Po uživatelem definované reakční době se buňka na cantileveru oddělí od buňky jeho posunem od zkoumaného povrchu ve vertikálním směru (osa z) pomocí piezoelektrického ovladače.

4. Buňka interaguje s povrchem, a proto se cantilever při oddalování znatelně ohýbá, což je měřeno detektorem.

Protože z fyzikálního hlediska je cantilever považován za pružinu, lze skutečné adhezní síly a energie odvodit z naměřeného ohybu. To umožňuje identifikaci vazebných sil jedné molekuly, které přispívají k adhezi. Experiment se mnohokrát opakuje se stejnou buňkou, s různými buňkami, na různých cílech a s různými podmínkami, aby se získaly statisticky relevantní informace.

Princip adheze buňka-substrát

Výsledkem jednoho cyklu měření je síla vs. křivka vzdálenosti, která umožňuje určit události jedné molekuly, „práci odlepení“ W, maximální adhezní sílu a viskoelastické parametry.

Mám zájem o přístroj

CellHesion® 200

Kontaktujte našeho obchodníka

Dušan Novotný

Dušan Novotný

obchodní zástupce

Příprava a charakterizace materiálů

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM