Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), a dalších právních předpisů.

1.2 Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ, kdy na jedné straně je Prodávající a na druhé straně je kupující, kterým se rozumí buď (i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) ZOS, (ii) podnikatel nebo (iii) orgán státní správy či samosprávy (dále jen společně „Kupující“). Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím a též prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod Prodávajícího je Prodávajícím provozován na jeho webové stránce www.mt-m.eu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3 Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Měřící technika Morava, s.r.o., se sídlem: Babická 619, Zastávka, 664 84, IČO: 293 167 15, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126932. Prodávající je podnikatelem, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Bližší informace o Prodávajícím jsou uvedené na jeho webové stránce.

1.4 Spotřebitelem se rozumí subjekt, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Měřící technika Morava nebo s ním jinak jedná. Za Spotřebitele je pokládán také každý subjekt, který nemá identifikační číslo.

1.5 Podnikatelem se rozumí subjekt, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.

1.6 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Vyjma toho je Prodávající oprávněn požádat Kupujícího o výslovný souhlas s VOP a podmínit udělením souhlasu uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že Prodávají je oprávněn VOP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.7 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jež je uzavírána v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce Prodávajícího může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupující si může zboží objednat následujícími způsoby:

 • 3.1.1 prostřednictvím internetového obchodu (e-shop)
 • 3.1.2 elektronicky (e-mailem) na adrese: eshop@mt-m.eu
 • 3.1.3 telefonicky.

3.2 Kupní smlouva vznikne odesláním objednávky Kupujícím a její akceptací Prodávajícím.

3.3 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty nebo internetu, jsou informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost celé nabídky zboží. Informace o aktuální dostupnosti zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu.

3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není omezen uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5 Webové rozhraní obchodu neobsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží Kupující obdrží prostřednictvím e-mailu při akceptaci Prodávajícím.

3.6 Pro objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu je nutná registrace Kupujícího. Kupující při registraci vyplní registrační formulář, do kterého uvede zejména:

 • 3.6.1 jméno nebo název, IČO (bylo-li vydáno), sídlo nebo bydliště, telefon a email,
 • 3.6.2 heslo, kterým se bude v internetovém obchodu přihlašovat.

3.7 Kupující je povinen při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu vyplnit objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.7.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.7.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.7.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.8 Před zasláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu Kupujícím Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“) nebo telefonicky.

3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícím prostřednictvím elektronického obchodu, elektronickou poštou, písemně nebo telefonicky a její akceptací Prodávajícím. Prodávající potvrdí souhlas s objednávkou Kupujícího na adresu elektronické pošty Kupujícího nebo ústně (v případě telefonické objednávky).

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Prodávající si vyhrazuje právo změny ceníku zboží zveřejněném v internetovém obchodě. Ke změně ceníku zboží je Prodávající nucen přistoupit zejména, nikoli však výlučně, v případě zvýšení cen surovin a materiálu, v případě propagačních nabídek na omezenou dobu či například v případě změn právních předpisů týkajících se ekologických příspěvků nebo jiných daňových povinností. Aktuální cena zboží vždy odpovídá ceně zboží, která je pro dané zboží uvedena v internetovém obchodě na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.mt-m.eu v době objednání zboží.

4.2 Cena za zboží je splatná předem do 5. dnů od uzavření kupní smlouvy s výjimkou zboží objednaném Podnikatelem a prostřednictvím internetového obchodu. Při zboží objednaném Podnikatelem je cena zboží splatná na základě faktury ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího vystavení a je zasílána na elektronickou adresu uvedenou Podnikatelem v objednávce. Prodávající je oprávněn požadovat platbu před dodáním zboží u nových zákazníků s hodnotou objednávky nad 5.000 Kč bez DPH na základě vystavené zálohové faktury. V tomto případě vystaví Prodávající Podnikateli zálohovou fakturu k uhrazení zálohy spojené s celkovou výší objednávky. Doba splatnosti zálohové faktury činí 5 dní ode dne doručení na kontaktní e-mail Podnikatele. Po uskutečněném zdanitelném plnění je Podnikateli zaslán řádný daňový doklad k přijaté platbě. V případě prodlení Podnikatele s úhradou kupní ceny je zálohová faktura Prodávajícím stornována a objednávka zrušena. Podávající je dále oprávněn pozastavit dodávku nezaplaceného zboží, resp. požadovat po Podnikateli úhradu kupní ceny předem v případě, že je Prodávající v prodlení s úhradou již splatných faktur, a/nebo pokud má Prodávající důvodné pochybnosti o solventnosti Podnikatele. Při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu je cena zboží splatná při objednání zboží a před jeho dodáním.

4.3 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu vystavuje Prodávající Kupujícímu, který je Podnikatelem zpravidla před úhradou ceny zboží a Spotřebiteli ji Prodávající zašle po uhrazení ceny zboží v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, neuhradí-li Kupující ve stanovené lhůtě kupní cenu.

5.2 Kupující – Podnikatel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm vázly již při převzetí. V případě podstatného porušení smlouvy dle § 2106 občanského zákoníku např. vada, která znemožňuje využívat stanovený účel) má Kupující nárok na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě nepodstatného porušení smlouvy (kdy by bylo možno věc využívat dále stanoveným způsobem – např. drobné estetické vady) vzniká Kupujícímu nárok pouze na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.3 Kupující – Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o:

 • 5.3.1 kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • 5.3.2 smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • 5.3.3 smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí zaslat na e-mailovou adresu Prodávajícího, sdělit prostřednictvím telefonátu, popř. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webové stránce Prodávajícího.

5.4 Kupující – Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.5 Kupující v odstoupení od kupní smlouvy uvede, že od smlouvy odstupuje a též označí číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím na jeho webových stránkách.

5.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.7 V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, nevyžádá-li si Kupující jiný způsob vrácení platby (např. na jiný bankovní účet). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.8 Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. bylo v mezidobí zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Kupujícímu takto sníženou kupní cenu.

5.9 V souladu s ustanovením § 1833 OZ je Prodávající oprávněn na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

5.10 V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.11 Kupující při odstoupení od kupní smlouvy může Prodávajícího požádat, aby na místo vrácení kupní ceny tuto částku započetl oproti jiné faktuře.

5.12 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít a zavazuje se Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč předmět prodeje nepřevzal. V takovém případě také Kupující sepíše s dopravcem či příslušným výdejním místem protokol o poškození zásilky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.4 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ZOS.

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • 7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • 7.3.1 na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • 7.3.2 na odstranění vady opravou věci
 • 7.3.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • 7.3.4 odstoupit od kupní smlouvy.

7.4 Kupující je povinen uplatnit nárok z odpovědnosti za vady zboží bez zbytečného odkladu. Kupující – Podnikatel nese důkazní břemeno, že zboží bylo poškozeno v okamžiku jeho předání přepravcem. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění zboží si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího (to neplatí, zvolil-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná). Neodstraní-li Prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Kupující – Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vady vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, kdy nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.5 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6 Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména telefonicky na čísle +420 513 034 408 či elektronickou poštou na adrese info@mt-m.eu.

7.7 Kdo má právo podle § 1923 OZ, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.8 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.3 Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@mt-m.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem z kupní smlouvy.

8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

9 . OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících, kteří jsou fyzickými osobami, na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/110 ze dne 12. března 2019 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále též „GDPR“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 GDPR. Kupující – fyzické osoby jsou transparentně informovány ve smyslu článku 13 a 14 GDPR, jakož i poučené o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 GDPR, a to prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího v sekci Obchodní informace, oddíl GDPR.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Prodávající v rámci plnění smluvních povinností zasílá Kupujícímu na jím sdělený elektronický kontakt obchodní sdělení. Kupující může kdykoli odvolat svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení na e-mailovou adresu: info@mt-m.eu.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. NÁKLADY NA OBALY

11.1 Prodávající uzavřel Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM pro výkaznictví o vlastních obalech použitých pro bezpečnou přepravu obchodovaného zboží. Prodávající zajišťuje zpětný odběr obalů bez nároku na tento odběr. Na Kupujícího převodem vlastnického práva ke zboží přechází povinnosti dle § 10 a § 12 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

12.2 Prodávajícímu lze doručovat poštou do jeho sídla nebo na jím uvedenou elektronickou adresu: info@mt-m.eu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Prodávající má právo změnit své webové stránky a webové rozhraní obchodu, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní, jakož i katalog svého zboží. Prodávající má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost webového rozhraní obchodu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu jejich údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.

13.2 Kupující je povinen dodržovat při užívání webových stránek Prodávajícího právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek vznikne Prodávajícímu či třetím osobám z důvodů na straně Kupujícího.

13.3 V případě, že Kupující jakkoli poruší tyto obchodní podmínky a/nebo platné právní předpisy, má prodávající právo zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to i bez předchozího oznámení.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.5.2022

Odstoupení od smlouvy

V případě, že žádáte odstoupit od smlouvy, prosíme o zaslání této informace na email info@mt-m.eu . Z e-mailu musí být napsána věta, že „Kupující odstupuje od smlouvy“, a jeho identifikační údaje s identifikací dané objednávky.

Nejnovější články

S1 Titan

Vyzkoušejte si Titan, ruční XRF do konce července

mtm-produkt-rheoIS

Novinka Rheo-Impedance Spectroscopy accessory

D6 Phaser

Phaser D6

TA a MT-M

Zastoupení TA Instruments

IMG_20230926_141624

Instalace stolního elektronového mikroskopu ve Slaném

hysitron-ti-990-triboindenter-web-hero-bruker

Novinka Hysitron TI 990 TriboIndenter